شتاب رایان | هاست ویندوز ایران - هاست ASP.NET ایران

هاست > هاست ویندوز ایران

 • 100 مگابایت فضای میزبانی
 • 1.5 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 1 دامنه قابل میزبانی
 • امکانات نامحدود
 • کنترل پنل
ماهانه تومان
سفارش مشخصات
 • 250 مگابایت فضای میزبانی
 • 4 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 1 دامنه قابل میزبانی
 • امکانات نامحدود
 • کنترل پنل
ماهانه تومان
سفارش مشخصات
 • 500 مگابایت فضای میزبانی
 • 7.5 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 1 دامنه قابل میزبانی
 • امکانات نامحدود
 • کنترل پنل
ماهانه تومان
سفارش مشخصات
 • 1000 مگابایت فضای میزبانی
 • 15 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 1 دامنه قابل میزبانی
 • امکانات نامحدود
 • کنترل پنل
ماهانه تومان
سفارش مشخصات
 • 2000 مگابایت فضای میزبانی
 • 30 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 2 دامنه قابل میزبانی
 • امکانات نامحدود
 • کنترل پنل
ماهانه تومان
سفارش مشخصات
 • 5000 مگابایت فضای میزبانی
 • 75 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 3 دامنه قابل میزبانی
 • امکانات نامحدود
 • کنترل پنل
ماهانه تومان
سفارش مشخصات