تخفیف های ویژه

سرویس میزان تخفیف کد تخفیف زمان انتقضا  
هیچ کد تخفیفی وجود ندارد

توجه:
1- در صورت استفاده از تخفیف برای خرید ماهانه سرویس ، تخفیف برای دوره های بعد نیز محاسبه می گردد.
2- در صورت استفاده از تخفیف برای سفارش شش ماهه ، تخفیف تنها برای شش ماه اول سرویس اعمال می شود.
3- در صورت سفارش یک ساله خدمات و استفاده از تخفیف ، تنها سال اول شامل این تخفیف خواهد شد.